КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТУРИТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СФЕРА I. Награди за научни постижения, класифицирани съобразно областите на образование и професионални направления.

шифър направление област на образование
100 Педагогически науки
101 Теория и управление на образованието
102 Педагогика
103 Педагогика на обучението по ...

шифър направление област на образование
200 Хуманитарни науки и социални науки
201 Филология
202 История и археология
203 Философия
204 Религия и теология
205 Социология, антропология и науки за културата
206 Политически науки
207 Психология
208 Социални дейности
209 Обществени комуникации и информационни науки

шифър направление област на образование
300 Стопански науки
301 Администрация и управление
302 Икономика
303 Туризъм

шифър направление област на образование
400 Правни науки
401 Право

шифър направление област на образование
500 Природни науки, математика и информатика
501 Физически науки
502 Химически науки
503 Биологически науки
504 Науки за земята
505 Математика
506 Информатика и компютърни науки
 
шифър направление област на образование
600 Технически науки
601 Машинно инженерство
602 Електротехника, електроника и автоматика
603 Комуникационна и компютърна техника
604 Енергетика
605 Транспорт, корабоплаване и авиация
606 Материали и материалознание
607 Архитектура, строителство и геодезия
608 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
609 Металургия
610 Химични технологии
611 Биотехнологии
612 Хранителни технологии
613 Общо инженерство
шифър направление област на образование
700 Аграрни науки и ветеринарна медицина
701 Растениевъдство
702 Растителна защита
703 Животновъдство
704 Ветеринарна медицина
705 Горско стопанство
шифър направление област на образование
800 Здравеопазване
801 Медицина
802 Стоматология
803 Фармация
804 Обществено здраве
805 Здравни грижи
шифър направление област на образование
900 Спорт
шифър направление област на образование
1000 Изкуства
1001 Теория на изкуствата
1002 Изобразително изкуство
1003 Музикално и танцово изкуство
1004 Театрално и филмово изкуство
шифър направление област на образование
1100 Сигурност и отбрана
1101 Национална сигурност
1102 Военно дело
Сфера ll. Награди за научни и граждански постижения, класифицирани съобразно допълнителни категории, свързани с образование и доброволчество.
шифър направление област на образование
2000 Чуждестранен студент в България

шифър направление област на образование
3000 Български студент, обучаващ се в чужбина

шифър направление област на образование
4000 Студент - доброволец

шифър направление област на образование
5000 Докторант на годината

Организатор на събитието:
НПСС България
Координатор: Антонио Дачовски
София, пл. Народно събрание №10, ет.4
тел.: 0894 414169, e-mail: student@npss.bg 

Регистрирай се за статии и новини от НПСС:
Имате въпрос? Кликни тук или посети сайта ни за контакти .