КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТУРИТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Наградите ще бъдат връчени в две сфери: І.СФЕРА

Награди за научни постижения, класифицирани съобразно областите на образование и професионални направления.

шифър направление област на образование
100 Педагогически науки
101 Теория и управление на образованието
102 Педагогика
103 Педагогика на обучението по ...
шифър направление област на образование
200 Хуманитарни науки
201 Филология
202 История и археология
203 Философия
204 Религия и теология
шифър направление област на образование
300 Социални науки
301 Социология, антропология и науки за културата
302 Политически науки
303 Психология
304 Социални дейности
305 Обществени комуникации и информационни науки
шифър направление област на образование
400 Стопански науки
401 Администрация и управление
402 Икономика
403 Туризъм
шифър направление област на образование
500 Правни науки
501 Право
шифър направление област на образование
600 Природни науки, математика и информатика
601 Физически науки
602 Химически науки
603 Биологически науки
604 Науки за земята
605 Математика
606 Информатика и компютърни науки
шифър направление област на образование
700 Технически науки
701 Машинно инженерство
702 Електротехника, електроника и автоматика
703 Комуникационна и компютърна техника
704 Енергетика
705 Транспорт, корабоплаване и авиация
706 Материали и материалознание
707 Архитектура, строителство и геодезия
708 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
709 Металургия
710 Химични технологии
711 Биотехнологии
712 Хранителни технологии
713 Общо инженерство
шифър направление област на образование
800 Аграрни науки и ветеринарна медицина
801 Растениевъдство
802 Растителна защита
803 Животновъдство
804 Ветеринарна медицина
805 Горско стопанство
шифър направление област на образование
900 Здравеопазване
901 Медицина
902 Стоматология
903 Фармация
904 Обществено здраве
905 Здравни грижи
шифър направление област на образование
1000 Спорт
шифър направление област на образование
1100 Изкуства
1101 Теория на изкуствата
1102 Изобразително изкуство
1103 Музикално и танцово изкуство
1104 Театрално и филмово изкуство
шифър направление област на образование
1200 Сигурност и отбрана
1201 Национална сигурност
1202 Военно дело
шифър направление област на образование
2000 Чуждестранен студент в България
шифър направление област на образование
3000 Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите на  Република България
шифър направление област на образование
4000 Докторант на годината

IІ СФЕРА Награди за принос в развитието на националните студентски политики и изграждане имиджа на НПСС.

Изпращайте кандидатурите на
НПСС България
за Конкурс "Студент на годината"
София, пл. Народно събрание №10, ет.4
тел.: 02 4414 990, e-mail: student@npss.bg 

Регистрирай се за статии и новини от НПСС:
Имате въпрос? Кликни тук или посети сайта ни за контакти .